Site Overlay

Kvalitātes un vides politika

SIA “K2 PROJEKTS” darbības joma:
Inženierkomunikāciju, būvju un būvkonstrukciju projektēšana, projektu ekspertīze un autoruzraudzība

SIA “K2 PROJEKTS” mērķis:
Nodrošināt visaugstākās kvalitātes visaptverošus elektroapgādes tehnisko projektu izstrādes darbus, atbilstoši klientu vēlmēm un prasībām un saskaņā ar pastāvošajiem tehniskajiem noteikumiem, normām un standartiem

SIA “K2 PROJEKTS” kvalitātes politika:
Uzņēmuma politika ir nodrošināt esošos un potenciālos klientus ar augstas kvalitātes produkciju/ pakalpojumiem, kā arī detalizēti pildīt līgumu prasības un noteikumus. Produkcija/ pakalpojumi atbilst LR un starptautiskajiem standartiem. Uzņēmuma vadība un darbinieki rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Uzņēmums definē kvalitāti kā produkcijas/pakalpojuma sniegšanu atbilstoši līgumā norādītajām klienta vēlmēm un prasībām attiecībā pret kvalitāti. Uzņēmuma vadība savā darbībā ievēro klientu mainīgās prasības un vēlmes piedāvājamās produkcijas/pakalpojumu klāstā, kā arī iekšējo kvalitātes kritēriju mainīgumu.

Uzņēmuma galvenais mērķis ir ilglaicīgi gūt peļņu un nodrošināt visaugstāko kvalitāti, apkalpojot savus klientus. Uzņēmums veic savas darbības uzlabošanu, nodrošinot izstrādātās kvalitātes vadības sistēmas nepārtrauktu efektivitātes uzlobšanu un prasību izpildi, aprakstītu kvalitātes vadības sistēmas procedūrās.

Par uzņēmuma politikas īstenošanu ir atbildīgs katrs uzņēmuma darbinieks. Katrs darbinieks ir uzskatāms par svarīgu posmu kvalitātes sistēmas darbībā un pilnveidošanā. Uzņēmuma vadības uzdevums ir radīt nepieciešamos priekšnoteikumus kvalitatīvai produkcijas/pakalpojumu piedāvāšanai.

Uzņēmuma vadība pastāvīgi izvērtē Kvalitātes vadības sistēmas efektivitāti un ekonomiskumu, darbinieku rīcību un izpratni kvalitātes jomā. Darbinieki tiek pastāvīgi rosināti iesniegt priekšlikumus kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanai. Uzņēmumā pastāvīgi notiek darbinieku izglītošana un kvalifikācijas celšana. Savā darbā motivētie darbinieki ir uzņēmuma lielākā vērtība, viņi ir tendēti uz kvalitatīvas produkcijas izgatavošanu vai pakalpojumu sniegšanu un uzņemas atbildību par sava darba kvalitāti. Katrs darbinieks ir iepazīstināts ar uzņēmuma politiku, kā arī ar metodēm un procedūrām, kuras tiek izmantotas, lai īstenotu noteikto uzņēmuma politiku un sasniegtu uzņēmumam izvirzītos mērķus.

SIA “K2 PROJEKTS” vides politika

Uzņēmuma vides politika veicot darbus un sniedzot pakalpojumus savā darbības jomā ir:

  • apzināties un izpildīt Latvijas Republikas vides normatīvos aktus un citu noteikumu prasības, kas uzņēmumam ir saistoši un attiecināmi uz vides aspektiem;
  • savu finansiālo un tehnisko iespēju robežās, nepārtraukti veikt pastāvīgus uzlabojumus un piesārņojuma novēršanu, lai samazinātu savas darbības negatīvo ietekmi uz vidi;
  • apmācīt un iesaistīt darbiniekus vides pārvaldībā, nodrošinot nepārtrauktu vides pārvaldības sistēmas pilnveidošanu.
  • Harmonijas veidošana un uzturēšana starp dabas vidi un cilvēku ir viens no vides politikas un uzņēmuma mērķiem.
  • Uzņēmums samazina ietekmi uz vidi izvēloties videi draudzīgākas izejvielas un piegādātājus un pilnveidojot ražošanas/darbu procesus, kā arī šķirojot atkritumus.
  • Galvenā doma: „Uzņēmums lieto visus realizējamos līdzekļus, lai veidotu un uzturētu apstākļus, kuros cilvēks un daba var eksistēt produktīvā harmonijā.”